Prepravný poriadok TAXI

Prepravný poriadok je k dispozícii vo vozidle na vyžiadanie.

z Prepravného poriadku tu vyberáme:

Dieťa je osoba mladšia ako 18 rokov.
Cestujúci je povinný mať prekryté ústa a nos respirátorom, alebo rúškom počas celej prepravy.
Cestujúci je povinný po nastúpení do vozidla sa bezodkladne pripútať bezpečnostným pásom.
Cestujúci je povinný obsadiť zadné sedadlá vozidla. Na prednom sedadle je preprava zakázaná.
Cestujúci, ktorý je znečistený, alebo vykazuje známky požitia alkoholu, alebo iných látok, ktoré môžu ovplyvňovať jeho psychiku bude preprava odmietnutá. Ak už cestujúci uhradil prepravné, potom poskytovateľ taxislužby má nárok na storno poplatok viď. ako je uvedené nižšie.
Vo vozidle nie je dovolené telefonovať, fajčiť, požívať jedlo či nápoje a vykonávať také úkony pri ktorých by došlo čo len k čiastočnému odkrytiu rúška / respirátora tváre. Takéto konanie by bolo považované za porušenie zmluvných podmienok a preprava by sa ukončila na mieste, kde k takémuto konaniu došlo. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu, či vrátenie prepravného.
Deti s telesnou výškou menšou ako 150cm neprepravujeme. Vozidlo/vozidlá nie sú na takúto prepravu vybavené. V prípade podozrenia zo strany vodiča taxislužby, že dieťa je svojou výškou menšie ako je zákonom povolená výška na prepravu, je oprávnený dieťa premerať.
Dospelé osoby s telesnou výškou menšou ako 150cm sa smú prepravovať len na zadných sedadlách. Prevádzkovateľ taxislužby si prostredníctvom vodiča vyhradzuje právo, aby osoba s telesnou výškou menšou ako 150cm preukázala svoju dospelosť preukazom totožnosti.
Pred uskutočnením prepravy na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb a podľa podmienok Prepravného poriadku vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa uzavretej dohody pred začatím jazdy. Odmietnutie zaplatenia cestovného má za následok zrušenie zmluvy.
V prípade rezervácie vozidla vopred, ktoré si cestujúci objedná na určitý deň a určitú hodinu je povinný vykonať úhradu vopred v prospech poskytovateľa taxislužby.
V prípade odstúpenia od zmluvy o preprave osôb zo strany cestujúceho, ktorý mal rezerváciu vozidla vopred objednanú na určitý deň a určitú hodinu patrí prevádzkovateľovi taxislužby storno poplatok vo výške 10 €.
Storno poplatok sa neplatí, ak cestujúci zruší objednanú prepravu minimálne 14 dní pred jej uskutočnením. Vtedy má cestujúci nárok na vrátenie plnej sumy cestovného, ak cestovné uhradil vopred. Cestujúci vykoná zrušenie objednávky e-mailom z emailovej adresy z ktorej objednávku uskutočnil. Ak objednávku uskutočnil prostredníctvom webového formulára, potom ju rovnakým spôsobom aj stornuje.
Ak dôjde k stornovaniu objednávky 24 hodín a menej pred termínom pristavenia vozidla potom je storno poplatok 30 €.
Ak si cestujúci objednáva vozidlo je povinný podať informáciu o batožine, ktorú sa chystá prepraviť, jej počte, rozmeroch ak ide o inú batožinu ako je batožina používaná pri leteckej preprave. Ďalej podá informáciu o prepravovaných zvieratách.
Platba je povolená len v hotovosti, alebo bankovým prevodom uskutočneným s prijatím platby na účet prepravcu vopred pred začatím prepravy.

Tento Prepravný poriadok nadobudol účinnosť dňa 01.11.2021

Call Now ButtonV pracovný deň 9:00-15:00