Prepravný poriadok

Prepravný poriadok prevádzkovateľa taxislužby Ján Rakús VTC

Obchodné meno Ján Rakús VTC

IČO 33972346

sídlo Na úvrati 55, Bratislava, Slovensko

koncesia vydaná Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Bratislava pod číslom OU-BA-OCDPK1-2019/087990

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27

I. Základné ustanovenia

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa 10.08.2019

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1) Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky prevádzkovania koncesie Ján Rakús VTC  so sídlom v Bratislave, Na úvrati 55. IČO 33972346

Čl. 2

Dieťa je osoba mladšia ako 18 rokov

Ak sa v texte vyskytne PP myslí sa tým prepravný poriadok

Ak sa v texte vyskytne VRP myslí sa tým Virtuálna registračná pokladňa

Druh prevádzkovania cestnej dopravy

prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby, poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a preprava  ich batožiny

Čl. 3

Rozsah poskytovaných služieb

 Prevádzkovateľ taxislužby je povinný

a)

zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby,) ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby,

b)

zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii,

c)

prevádzkovať taxislužbu podľa prepravného poriadku

d)

označiť prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby,

e)

označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy, alebo zverejnená na webovej stránke prevádzkovateľa taxislužby

f)

označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,

g)

zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie,

h)

zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bolo osvedčenie vozidla taxislužby,

Čl 3

spôsob uzavretia zmluvy

Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim

a)

prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby,

b)

vo svojom sídle,

c)

na inom vopred zverejnenom mieste

ČL 4

platnosť zmluvy

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah

6.1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb.

6.2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom:

a) prostredníctvom vodiča taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby.

Prepravná zmluva sa uzatvára ústnou objednávkou cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.

b) vo svojom sídle,

c) prostredníctvom webovej stránky, alebo e-mailovej objednávky.

6.3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s cenou za prepravu vozidlom taxislužby. Cena sa stanovuje vopred pred jazdou na základe požadovanej trasy, počtu prepravovaných osôb, prepravovanej batožiny a prepravovaných zvierat.

Cena za prepravu je splatná vopred pred jazdou.

Platí sa cena za osobu a batožinu. Preto pri rovnako dlhej trase môže byť cena rozdielna. Pretože cena sa odvíja od počtu prepravovaných osôb a ich batožiny.

6.4. Po úhrade jazdného vodič taxislužby vydá cestujúcemu potvrdenku.

Doklad z VRP pokladne cestujúci obdrží pred samotným započatím prepravy, v deň prepravy priamo vo vozidle, ak zákazník nepožiada o zaslanie dokladu emailom.

6.5. Uzavretím prepravnej zmluvy a úhrade jazdného vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

Zmluva je uzavretá vtedy, ak cestujúci uhradil plnú sumu cestovného a cestujúci obdržal doklad z VRP

6.7. Pred uskutočnením prepravy na základe uzavretej zmluvy o budúcej prepravnej zmluve a podľa podmienok Prepravného poriadku vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa uzavretej dohody pred začatím jazdy. Odmietnutie zaplatenia cestovného má za následok zrušenie dohodnutej zmluvy. Ak sa má platiť za vjazd do platenej zóny, parkoviska, emisnej zóny, diaľnice a za iné, ktoré nesúvisia zo zaplateným jazdným je povinný cestujúci uhradiť a to:
– buď vopred
– alebo zaplatí na mieste kde sa zaplatenie bude vyžadovať. To neplatí pre vjazd do platenej zóny na odletový terminál kde za tento vjazd cestujúci zaplatí vopred pred zahájením jazdy do rúk vodiča. A to je z dôvodu, že cestujúci sa už pri výjazde z tejto platenej zóny nebude vo vozidle nachádzať. Odmietnutie úhrady má za následok zrušenie dohodnutej zmluvy o preprave.

V prípade odstúpenia od zmluvy o budúcej prepravnej zmluve zo strany zákazníka, ktorý mal rezerváciu vozidla vopred objednanú na určitý deň a určitú hodinu patrí taxislužbe storno poplatok vo výške 10 €.

To neplatí ak cestujúci zruší objednanú prepravu minimálne 14 dní pred jej uskutočnením. Vtedy má zákazník nárok na vrátenie plnej sumy cestovného, ak cestovné uhradil vopred bankovým prevodom. Cestujúci prevedie zrušenie objednávky e-mailom z emailovej adresy z ktorej objednávku uskutočnil.

Článok 7

Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

7.1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia Prepravného poriadku.

7.2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci:

a) počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo

b) na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo

c) ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy.

d) vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

e) snaží sa prepraviť veci, alebo osoby, ktoré sú z prepravy vylúčené (napríklad deti s telesnou výškou menšou ako 150cm) a podobne.

7.3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky Prepravného poriadku.

Čl 5

platenie cestovného

Cena za prepravu musí byť dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, písomne, telefonicky, e-mailom, alebo iným spôsobom.

Platba sa uskutočňuje vopred bankovým prevodom, do rúk vodiča, alebo platobnou bránou na webovej stránke ak je takáto platobná brána prístupná.

Doklad s VRP si starostlivo uschovajte

V prípade rezervácie vozidla vopred, ktoré si cestujúci objedná na určitý deň a určitú hodinu je povinný vykonať úhradu vopred v prospech poskytovateľa taxislužby.

Cestovné sa člení na akciovú cenu a bežnú cenu za kilometer, alebo celkovú vzdialenosť, ktorá sa má prejsť vozidlom.
V cestovnom nie je zahrnutá cena za parkovanie, príjazd do spoplatnených zón, emisných zón a diaľnic.

Čl 6

práva cestujúceho

 1. Práva a povinnosti cestujućeho1. a) Práva cestujúcich pred začatím prepravy TAXISLUŽBOU- Výšku cestovné si musí cestujúci dohodnúť pred začatím jazdy. Cena sa považuje za dohodnutú ak cestujúci cenu uhradí. Cenu si môže cestujúci dohodnúť ústne, e-mailom, prostredníctvom webu, alebo inak.  Cestujúci má právo pred jazdou sa informovať o vybavení a komforte motorového vozidla pri preprave.  Aký počet batožín (prípadne spresní jeho orientačnú váhu) môže prepraviť.  Informovať sa  o preprave nadmernej batožiny (napr. lyže, sánky, nadrozmerná batožina)  Informovať sa vopred o možnosť prepravy zvierat  Informovať sa o preprave osôb, ktoré sú nositeľom zbraní ( podľa zákona o zbraniach a strelive len osoby, ktoré majú povolenie držať a nosiť zbraň a prevážať strelivo !).  Informovať sa o preprave detí, ktoré majú výšku menej ako 150 cm (či má taxikár pri preprave detí certifikovanú autosedačku alebo viac autosedačiek)

Čl 7

povinnosti cestujúceho

pred začatím  prepravy TAXISLUŽBOU  Osoba, ktoré je viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok, môže byť vylúčená z prepravy. Osoba,  u ktorej dopravca má podozrenie alebo zistí pred prepravou, že prepravovaná osoba je nelegálnym držiteľom strelnej zbrane (bez preukazu o držaní a nosení zbrane) alebo má u seba chladnú zbraň (nôž, mačetu a iné bodné a rezné chladné zbrane), môže vodič taxislužby vylúčiť z prepravy takúto osobu.                                                                                                          

Osoba, ktorá má viac ako jednu batožinu alebo nadrozmernú vec (napr. lyže, kočík a iné), chystá sa prepraviť zviera musí sa vopred dohodnúť na možnosti prepravy, alebo zrušiť objednávku na prepravu osôb.  Prepravovaná osoba, ktorá je agresívna môže byť vylúčená z prepravy taxislužby. Prepravovaná osoba má povinnosť pred objednávkou prepravy taxislužbou, upozorniť taxislužbu, že  žiada aj o prepravu zvieraťa. Musí oznámiť jednoznačne o aké zviera ide. Zviera musí byť v klietke, ktorej dno je tekutinám nepriepustné a jeho okraje sú vyvýšené tak, aby nedošlo k preliatiu tekutín do vozidla.  Zviera sa nesmie voľne pohybovať v priestore pre cestujúcich. Nemôže byť ani v náručí cestujúceho.  Svojimi rozmermi musí byť zviera v kabíne umiestnené tak, aby rozmermi nebránilo výhľadu vodiča do strán a zadnej časti. Vodič prednostne umiestni zviera v klietke do batožinového priestoru, ak ide o vozidlo kombi kde časť pre batožinu je oddelená od priestoru pre cestujúcich len sedačkami.

Čl 9

uplatnenie nárokov nedodržania podmienok

Uplatňuje sa písomne. Cestujúci musí preukázať, že v skutočnosti cestoval konkrétnym vozidlom. Toto sa preukazuje účtenkou o zaplatení jazdného VRP dokladom. Cestujúci uplatňujúci si nároky z nedodržania prepravného poriadku ich musí riadne špecifikovať, z podania musí byť jasné čoho sa oznamovateľ domáha, takéto oznámenie sa nesmie dodatočne meniť ani dopĺňať.

Podmienky prepravy osôb s telesnou výškou menšou ako 150cm:

Deti s telesnou výškou menšou ako 150cm neprepravujeme. Vozidlo/vozidlá nie sú na takúto prepravu vybavené.

Dospelé osoby s telesnou výškou menšou ako 150cm sa smú prepravovať len na zadných sedadlách.

Prepravca prostredníctvom vodiča si vyhradzuje právo aby osoba s telesnou výškou menšou ako 150cm preukázal svoju dospelosť a to občianskym preukazom.

V prípade podozrenia zo strany vodiča, že dieťa je svojou výškou menšie ako je zákonom povolená výška na prepravu takúto osobu/dieťa premerať.

Čl 10

podmienky prepravy batožiny

ROZSAH PREPRAVY PRÍRUČNEJ BATOŽINY, CESTOVNEJ BATOŽINY A DOMÁCIVH ZVIERAT   

Pri zadávaní objednávky je potrebné podať informáciu o batožine, jej počte, rozmeroch- ak ide o inú batožinu akou je kufor používaný pri leteckej preprave je osoba povinná informovať už pri zadávaní objednávky.      

Pri zadávaní objednávky je potrebné podať informáciu, ak sa cestujúci chystá prepravovať zviera.  Príručná batožina, zvieratá ktoré má prepravovaná osoba u seba v taxíku, nesmú rozmermi obmedzovať výhľad vodiča zo všetkých štyroch strán, zvieratá nesmú voľne pobehovať vo vozidle. b) Cestovná batožina nesmie svojimi rozmermi  alebo hmotnosťou presahovať limit hmotnosti alebo vnútorného rozmeru kufra taxíka. Batožina sa nesmie prevážať v priestore pre cestujúcich. .c) Príručná batožina a cestovná batožina nesmie obsahovať nebezpečné veci, podľa medzinárodnej dohody ADR  d) Ďalej nesmú sa prepravovať psychotropné a návykové látky, zbrane a strelivo a veci, u ktorých je podozrenie taxikára, že sú z trestnej činnosti. e) Domáce zvieratá, ktoré nemajú klietky sú z prepravy vylúčené.

Stratená vec vo vozidle

Ak sa prihlási ten, kto vec stratil, alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia. Ten, ktorý sa o stratenú vec prihlásil je povinný sa preukázať vodičovy taxislužby dokladom totožnosti. Ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci. Ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

(4) Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí  desať percent ceny nálezu. Právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

(5) Ak by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie sa podľa § 451 a násl. Občianskeho zákonníka.

Čl 11

Určenie miesta vo vozidle

Maximálny počet cestujúcich 3 osoby.
Vo vozidle je možné obsadiť len zadné sedačky. Na prednom sedadle je zakázané sedieť.
Batožinu a iné hláste vopred pri zadávaní objednávky.
Zviera možno prepravovať len v uzatvorenej prepravke s nepremokavým dnom.
Vo vozidle je zakázané fajčiť, konzumovať nápoje a jedlo.

Čl 12

Iné

Ak sa v prepravnom poriadku nenachádzajú niektoré ustanovenia, ktoré sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa taxislužby má sa zato, že sú súčasťou tohto Prepravného poriadku.
Informácie, povinnosti a práva zverejnené na webovej stránke prepravcu majú prednosť pred Prepravným poriadkom ak sú sním v rozpore.

Tento prepravný poriadok nadobudol účinnosť dňa 01.01.2023