Reklamačný poriadok

 Reklamačný poriadok

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Živnostník Ján Rakús VTC (ďalej len VTC), IČO 33972346, so sídlom Na úvrati 55, 821 04, Bratislava, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo 102-26424 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci) a na strane druhej je kupujúci.

1.2. VRP sa rozumie virtuálna registračná pokladňa, ďalej len VRP.

1.3.  Ak kupujúci je  (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak.

1.4. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

1.5.  Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

1.6.  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

1.7.  k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

1.8.  nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

1.9.  používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickým, mechanickými  a teplotnými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

1.10.  zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

1.11.  poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

1.12.  používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

1.13.  Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

1.14.  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním tovaru. 

1.15.  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú vo VOP  avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť originál dokladu o kúpe, ktorým je doklad z VRP a podrobný popis vady. Reklamáciu je potrebné zaslať

výhradne písomne poštou, nie formou e-mailu.

1.16.  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia  predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

1.17.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 7 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11.  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

1.  pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby

2.  pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci .má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

3.  reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

4.  Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu  je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

5.  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Tento Reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť dňa 14.03.2023