Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok prevádzkovateľa taxislužby Ján Rakús VTC

Obchodné meno Ján Rakús VTC

IČO 33972346

sídlo Na úvrati 55, Bratislava, Slovensko

koncesia vydaná Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Bratislava pod číslom OU-BA-OCDPK1-2019/087990

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.

Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcimi, resp. iným odberateľom poskytovaných služieb (ďalej len „reklamujúci“)  a VTC-TAXI (ďalej len „dopravca“), v súvislostí s uplatňovaním reklamácií voči dopravcovi, ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou poskytovaných služieb podľa tohto prevádzkového poriadku. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamáciou rozumie reklamujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti za nedostatky služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona  Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

(1) Postup pri uplatňovaní reklamácie: Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu poštou, nie elektronickou poštou, na adresu sídla dopravcu. Adresa sídla dopravcu: Na úvrati 55, 821 04  Bratislava

a) reklamujúci je oprávnený uplatniť si právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať, reklamácia musí byť podaná písomne a musí obsahovať presne vymedzené požiadavky reklamácie a musia k nej byť pripojené všetky doklady osvedčujúce jej oprávnenosť a správnosť požadovanej sumy, vrátenie ktorej sa požaduje s rovnopisom vyhotovenej zápisnice o vzniknutej škode.

b) ak reklamujúci v lehote podľa predchádzajúceho bodu nevytkne dopravcovi túto zistenú skutočnosť, reklamujúcemu právo zo zodpovednosti za vady zaniká,

c) reklamujúci je povinný dopravcovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie,

d) pokiaľ nie je možné ihneď, v zložitom prípade najneskôr do 7  dní odo dňa uplatnenia reklamácie rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitosti reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o vybavení reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade, t.j. reklamujúci má právo od zmluvy odstúpiť,

e) pri uplatnení reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu potvrdenie.

f) dopravca o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad vydá dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslaný písomný doklad doručiť,

(2) Náležitosti potrebné pre podanie reklamácie:

a) reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu čo najskôr písomne v lehote 6 mesiacov odo dňa ukončenia prepravy,

Reklamujúci je povinný priložiť k reklamácii doklad o zaplatení cestovného, ktorým je doklad z VRP. Bez tohoto dokladu o preprave nie je možné reklamáciu uskutočniť.

b) reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať predložením právne relevantných dokladov (dôkazov), ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady,

c) reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj právo, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje, a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu dopravcu.

(3) Reklamácia musí obsahovať:

a) Doklad o zaplatení cestovného, ktorým je doklad z VRP. Identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie reklamácie, telefónne číslo, bankové spojenie a čísla účtu pre prípad vyplatenia finančnej náhrady,

b) predmet reklamácie,

c) popis čoho sa reklamácia týka a čo si voči dopravcovi uplatňuje,

d) súpis a fotokópie dokladov pripojených k reklamácii, nevyhnutne doklad o poskytnutí služby

e) dátum podania reklamácie,

f) podpis a prípadne odtlačok pečiatky (ak zápis v registri takúto formu vyžaduje) reklamujúceho. Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých je potrebné, doložiť splnomocnenie, ktoré reklamujúceho oprávňuje konať v ich mene. Toto splnomocnenie musí obsahovať overené podpisy, napríklad od notára.  Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v predchádzajúcich bodoch, dopravca vyzve reklamujúceho, aby reklamáciu doplnil, v lehote nie kratšej ako 3 pracovné dní od doručenia výzvy na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov. Kým reklamujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie, dopravca nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať jej oprávnenosť. Ak reklamujúci v lehote určenej dopravcom odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohto momentu začínajú plynúť 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie. Ak reklamujúci reklamáciu nedoplní, dopravca nie ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.

(4) Neoprávnenosť, zamietnutie reklamácie

Neoprávnenou reklamáciou sa v zmysle tohto prepravného poriadku pri preprave rozumie reklamácia reklamujúceho, ktorý v čase udalosti:

a) Ak neobsahuje potrebné náležitosti alebo nebola podaná v lehote podľa tohto PP,

b) Porušil predpisy dopravcu alebo všeobecne záväzné právne predpisy SR, alebo cieľového štátu,

c) bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

d) nedostatky dopravcom poskytovanej služby si zavinil sám,

e) ohrozoval cestujúcich vo vozidle,

f) fajčil, príp. požíval alkoholické nápoje v priestore vozidla,

g) poškodzoval vozidlo,

h) prepravoval vo svojej batožine veci/zvieratá, ktoré sú zakázané alebo odmietol preskúmanie batožiny,

i) prepravoval vo vozidle batožinu, na ktorej pre jej nespôsobilosť resp. osobitnú povahu vznikla škoda a reklamujúci na tieto skutočnosti dopredu neupozornil,

j) bol pre akékoľvek opodstatnené dôvody vylúčený z prepravy,

k) nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby dopravcu.

Nedodržal podmienky uvedené v PP

(5) Dopravca má právo odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade ak:

a) Nebola podaná oprávnenou osobou. Oprávnenou osobou je osoba, ktorá sa fyzicky vo vozidle prepravovala a riadne uhradila prepravné.

b) reklamácia nebola podaná v čase a v súlade s týmto prepravným poriadkom,

c) vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie, alebo vo veci príslušným orgánom už bolo právoplatne rozhodnuté,

d) škoda vznikla následkom živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti, za ktorú dopravca nenesie zodpovednosť,

e) nákup služby nebol preukázaný požadovaným spôsobom,

f) reklamáciu na službu reklamujúci uplatňuje po uplynutí lehôt stanovených v tomto reklamačnom poriadku.

g) Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má reklamujúci právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.

Tento reklamačný poriadok nadobudol účinnosť dňa 01.01.2023