Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)  živnostníka  Ján Rakús VTC

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je živnostník Ján Rakús VTC (ďalej len VTC), IČO 33972346, so sídlom Na úvrati 55, 821 04, Bratislava, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo 102-26424 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci) a na strane druhej je kupujúci.

Kupujúcim je osoba, firma právnická, alebo fyzická osoba – podnikateľ.

VRP virtuálna registračná pokladňa (ďalej len VRP)

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ak výslovne neupravujú tieto  VOP tak sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , ako aj inými predpismi a vyhláškami.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument „Doprava“, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente objednania tovaru.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká  prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci  potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec a kupujúci sa zaväzuje, že prevezme predmet kúpi a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí a požiadaviek prepravnej spoločnosti. Pri osobnom prevzatí tovaru sa tovar nebalí.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho – VTC ako prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy len na čas plnenia zmluvy.

Komunikácia medzi predajcom a kupujúcim

Komunikácia prebieha elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného na webovej stránke predajcu. Toto neplatí v prípade reklamácie. Komunikáciu pre reklamácii upravuje reklamačný poriadok.

Predajca si vyhradzuje právo na odpoveď do 48 hodín po prijatí e-mailu.

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internet nepretržite.

Otváracia doba:

Len po elektronickej dohode vopred. Kupujúci musí vyčkať na potvrdenie termínu.

To platí aj pre osobný odber tovaru, adresa pre osobný odber: Na úvrati 55, Bratislava

V prípade výpadku systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny za tovar sú konečné, vrátane DPH,

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému VTC, je VTC oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. VTC v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.  Predávajúci uvádza cenu za tovar vždy konečnú vrátane DPH.

Tovar uvedený na webovej stránke je spravidla vždy pripravený k okamžitému odberu.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

osobne v prevádzke predávajúceho.

Kupujúci si však musí vopred elektronicky dohodnúť čas a dátum.

Kupujúci musí vyčkať na potvrdenie dohodnutého času a dátumu návštevy prevádzky. 

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim,

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar sa vracia v pôvodnom obale.

Odstúpenie od zmluvy  a tovar zasielajte na adresu:

Ján Rakús VTC , Na úvrati 55, 821 04 Bratislava

Tovar  kupujúci vráti najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, nepoškodený, čistý,  nepoužitý v neporušenom obale – znamená že tovar nebol nikdy otvorený, zátka fľaše je riadne zaistená, tak ako ju výrobca zaistil pri plnení fľaše, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. To platí aj pre iný druh tovaru a  iné balenie.  V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, odstúpenie od zmluvy  zašle na adresu Ján Rakús, Na úvrati 55, 821 04  Bratislava

Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci v plnom rozsahu. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predajcovi spolu s tovarom v stave opísanom VOP. Až potom môže odstúpenie od zmluvy nadobudnúť právoplatnosť.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a doručenia vráteného neporušeného tovaru, tak ako je uvedené tu vyššie.

Prípady, kedy nemožno odstúpiť od zmluvy:

ak je obal špinavý, poškodený, porušený, bol otvorený- bola poškodená poistka fľaše, fľaša bola otvorená, je pochybnosť že zo zátkou a jej poistkou bolo manipulované, tovar, jeho hodnota nieje v stave v akom ho kupujúci prevzal.

Kupujúci nedoložil originál doklad z pokladnice VRP.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s originál nákupným pokladničným dokladom z VRP a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená bankovým prevodom alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci odstupujúci od zmluvy je povinný doložiť originál pokladničný doklad z VRP pokladne.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok odstúpenia od zmluvy budú peniaze poukázané v prospech bankového účtu kupujúceho najneskôr do 14 dní.

Odstúpenie od zmluvy zo strany VTC  v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je VTC   oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a VTC  tak, že VTC Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany VTC.

VIII.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a.    platba v hotovosti  pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

b.    platba vopred bankovým prevodom,

c.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca). Iba v prípade ak je takáto služba uvedená v ponuke pri tovare na webovej stránke

d.   platba platobnou bránou, ak bola zriadená.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

VTC si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Platby v inej mene ako euro a platby v kryptomenách Neprijímame.

IX. Dodacie podmienky

Tovar sa doručuje najneskôr do 14 dní od prijatia objednávky.

Predajca môže túto lehotu predĺžiť vo výnimočných prípadoch akým je zadanie výroby výrobku výrobcovi. Táto lehota je priamo závislá na výrobných kapacitách výrobcu a predajca ju nevie nijako ovplyvniť.

1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

·         osobný odber

·         zasielanie prepravnou službou – Iba v prípade ak je takáto služba uvedená v ponuke pri tovare na webovej stránke

·         zasielanie kuriérom – Iba v prípade ak je takáto služba uvedená v ponuke pri tovare na webovej stránke

.         zasielanie iným spôsobom, ako je tu uvedené – Iba v prípade ak je takáto služba uvedená v ponuke pri tovare na webovej stránke

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému VTC  nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

2. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa Kupujúci pri osobnom odbere preukáže platným číselným kódom, ktorý VTC elektronicky zašle na e-mail kupujúceho. Tento číselný kód môže byť vložený aj do dvojrozmerného čiarového kódu tak zvaný QR kód.  Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tento číselný kód nebol sprístupnený inej osobe a aby nebol zneužitý iným spôsobom.

Osobné prevzatie tovaru – objednávky je možné len splatným číselným kódom. VTC nezodpovedá ak dôjde k zneužitiu číselného kódu treťou stranou.

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad, ktorým je originál VRP dokladu.

XI. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory sa riešia prednostne mimosúdne. Toto však nezbavuje zmluvné strany práva obrátiť sa na súd.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 19.10.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. VTC a kupujúci sa riadia VOP, ktoré boli platné v čase kedy prišlo k úhrade za tovar. Pre túto skutočnosť je rozhodujúce pripísanie kúpnej ceny za tovar na účet VTC, prípadne doby uvedenej na pokladničnom doklade z VRP, ak ide o hotovostnú úhradu pri osobnom nákupe, vyzdvihnutí tovaru.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.01.2024