Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

1.         Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ján Rakús VTC,  IČO 33972346 so sídlom Na úvrati 55, 821 04  Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2.         Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

email: taxi@taxi-vtc.sk

telefón: +421948677637

3.         Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.         Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.         Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.         Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.         Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

•          plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

2.         Účelom spracovania osobných údajov je

•          vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

3.         Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1.         Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

•          po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

2.         Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.         Príjemcovia osobných údajov sú osoby

•          Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

•          zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Ján Rakús VTC) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

2.         Prevádzkovateľ nemá  v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

1.         Za podmienok stanovených v Zákone máte

•          právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

•          právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

•          právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

•          právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

•          právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

•          právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

2.         Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.         Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.         Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.

3.         Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom nemajú prístup iné osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1.         Odoslaním objednávky potrvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.         Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto  Podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 14.03.2023