Taxi

Povinnosť mať prekryté ústa a nos respirátorom počas celej prepravy.

Objednať TAXI:

Miesto pristavenia a cieľ cesty
– Objednávka je prijatá až keď obdržíte potvrdzujúcu správu.
– Pre objednávku je potrebné vyplniť celý formulár.
– Platobnou kartou nie je možné platiť!
Pre pristavenie vozidla mimo územia Bratislavy sa vyžaduje:
1- Uhradenie nákladov na prepravu vopred.
2 – Vozidlo bude pristavené až po pripísaní uhradenej sumy na účet taxislužby. Preprava sa potom uskutoční v dohodnutom termíne.
3 – V takto uhradenom prepravnom nie sú zahrnuté náklady na parkovanie a iné výdavky, ktoré nemožno predpokladať vopred.
4 – Po pristavení vozidla je cestujúci povinný uhradiť dodatočné náklady podľa bodu 3 ihneď po nasadnutí do vozidla, ešte pred zahájením jazdy. Ak by zákazník odmietol úhradu pred jazdou vykonať, má sa zato, že nesplnil podmienky na prepravu a táto mu bude odopretá.
5 – Nárok na vrátenie zálohy a vopred uhradeného cestovného sa riadi prepravným poriadkom.
6 – Cestujúci je povinný oboznámiť sa vopred s cenami za parkovanie, vstupu do platených zón a iných nákladov na miesto, kam žiada pristaviť vozidlo. Za takýmto účelom si cestujúci musí vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu v hotovosti, aby mohol tieto náklady uhradiť v hotovosti vodičovi ešte pred samotnou jazdou. Takéto náklady nie sú zahrnuté v cene vopred zaplatenej v prospech účtu taxislužby.
V pracovný deň 9:00-15:00